Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden studioTijn

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: opdrachtnemer: studioTijn technisch ontwerpbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK nr. 70371962 opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft studioTijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.2 De opdrachtgever verschaft studioTijn alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.

2.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

2.4 Schriftelijke bevestiging. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.5 Uitvoeren opdracht. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.6 Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.7 Openbaarmaking en verveelvoudiging. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.8 Termijn van levering. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

3.1 Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmachtssituatie vier weken heeft geduurd.

3.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat studioTijn door een storing van geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft studioTijn het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.

4.3 Alle werkelijk door studioTijn gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die studioTijn onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.

5.2 De totale aansprakelijkheid van studioTijn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van direct schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium, uitgesloten het bedrag van geleverde goederen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 2500 Euro.

5.3 studioTijn aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt en mogelijk aanvullend in de ondertekende offerte is omschreven en overeengekomen.

5.4 Elke aansprakelijkheid van studioTijn vervalt door het verloop van drie jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop studioTijn de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

5.5 Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden studioTijn van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van studioTijn vervalt.

5.6 studioTijn is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door studioTijn ingeschakelde derden.

5.7 Aansprakelijkheid van studioTijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten

5.8 De opdrachtgever heeft een controlerende en eindcontrolefunctie op het tekenwerk, opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor de foute montage, of de gevolgen van een foutieve installatie, dus de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor niet ontdekte onjuistheden, en zijn eigen installatie.

5.9 De aansprakelijkheid van studioTijn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever studioTijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en studioTijn ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat studioTijn in staat is adequaat te reageren.

5.10 Buiten de in artikel 5.2 genoemde gevallen rust op studioTijn geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 5.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van studioTijn.

Artikel 6. Algemeen

6.1 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2 studioTijn kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

6.3 De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever aangeboden algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment van het aanbod van zulke voorwaarden.

6.4 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is studioTijn niet gebonden aan door opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door studioTijn aangeboden overeenkomst.

6.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

6.6 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen studioTijn en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

6.7 De opdrachtgever geeft studioTijn toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van studioTijn, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 studioTijn zal informatie die de opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer studioTijn weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

7.2 De opdrachtgever zal informatie die studioTijn voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de opdrachtgeverweet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

Artikel 8. Geschillen

8.1 Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Oldenzaal 8-12-2017